I samarbete med OF Bygg och VLL utför vi markarbeten inför bygget av en ny byggnad vid NUS. Arbetena är flytt av befintligt ledningsnät bestående av VA, högspänning, fjärrkyla, fjärrvärme och opto och förläggning av en ny högspänningsring. Sen ska det byggas ett nytt kulvertsystem för gång och media som ska ansluta med befintlig kulvert. Kulvertsystemet innebär en 9 meter djup schakt mellan 2 hus med spontning och bergschakt. När kulvertsystemet är klart grundläggs det för det nya huset.