Policy GDPR

Från och med den 25 maj 2018 träder en ny lag som heter GDPR i kraft. Lagen gäller alla EU:s medlemsländer och behandlar personuppgifter och stärker rättigheter för den enskilde när det gäller personlig integritet.

Syfte

Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur Umeå Entreprenad AB behandlar dina personuppgifter, vad de används till, vilka som får ta del av uppgifterna samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

Umeå Entreprenad AB är mån om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Därför har vi upprättat den här policyn. Den utgår från gällande dataskyddsförordning och berättar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.

Ansvar

Umeå Entreprenad AB (UE AB) är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara. Du kontaktar oss lättast via e-post: info@umeaentreprenad.se eller via brev till Kontaktvägen 12, 901 33 Umeå.

Bakgrund

UE AB behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet. Vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna. UE AB sparar inte uppgifterna längre än nödvändigt, vi fullgör rättslig förpliktelse och är i vissa fall skyldiga att registrera personuppgifter, som exempelvis för att uppfylla bokföringsskyldigheten i bokföringslagen.

UE AB behöver också dina personuppgifter för att ge dig bra service exempelvis vad gäller uppföljning och information. UE AB kan också behöva dina personuppgifter för att uppfylla

lagar och skyldigheter vi har gentemot t.ex. Skatteverket och andra myndigheter och organisationer.

UE AB använder inte dina personuppgifter för direktmarknadsföring och vi lämnar inte ut dina uppgifter till någon annan om vi inte kommit överens om det

Riktlinjer

Vilka personuppgifter behandlar UE AB?
UE AB behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund för det. Vi behandlar inte personuppgifter i annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt avtal och lag.

De personuppgifter UE AB behandlar från kunder är framförallt namn, adress, telefonnr samt i de fall det krävs för att utföra vissa arbeten även personnummer och fastighetsbeteckning, t.ex. för ansökan om ROT-avdrag.

Som din arbetsgivare måste UE AB lagra personuppgifter för att kunna betala ut din lön, redovisa information till Skatteverket, Försäkringskassan, Fackföreningen och en mängd andra organisationer som är lagbundet eller avtalat, samt använda vissa uppgifter för att planera vårt dagliga arbete och för att vår verksamhet skall fungera. Detta informeras mer detaljerat till alla anställda vid anställningens början.

Hur får UE AB tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter får vi direkt från dig när du kontaktar oss, söker anställning hos oss eller ingår avtal om att du vill anlita våra tjänster. Det kan också vara uppgifter vi får när du anlitar en av våra medarbetare.

Dina rättigheter

Du har enligt GDPR rätt att få besked om vilka personuppgifter som behandlas om dig hos oss oavsett hur dessa samlats in. Om dina personuppgifter behandlas i strid med dataskyddsförordningen har du rätt att begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas.

Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till att UE AB behandlar dina personuppgifter. Detta gör du enklast genom att skicka e-post till info@umeaentreprenad.se eller skicka ett brev till Umeå Entreprenad AB, Kontaktvägen 12, 901 33. Vi kommer då inte längre att behandla dina personuppgifter eller inhämta nya, under förutsättning att det inte

behövs för att fullgöra våra skyldigheter enligt avtal eller lag. Tänk på att återkallelse av samtycke kan innebära att vi inte kan fullgöra de skyldigheter vi har i förhållande till dig.

Behandlas dina personuppgifter på ett betryggande sätt?

UE AB har utarbetat rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast arbetstagare och ägare inom UE AB som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem.

Våra säkerhetssystem är utvecklade med din integritet i fokus och skyddar i mycket hög grad mot intrång, förstöring samt andra förändringar som kan innebära en risk för din integritet.

Vi anlitar en IT-leverantör för vår arbetsplattform där IT-säkerhet har högsta prioritet för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas säkert.

När lämnar UE AB ut dina personuppgifter?

UE AB’s utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag.

Vill du veta mer om GDPR?

För mer information om dina rättigheter och skyldigheter som företagare och privatperson, läs gärna https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/